קרינה פרוקטיטיס לאחר הקרנות - טחורים

קרינה לאחר הקרנות

Ëó÷åâîé ïðîêòèò – õðîíè÷åñêîå âîñïàëèòåëüíîå çàáîëåâàíèå ïðÿìîé êèøêè, ÿâëÿþùååñÿ îñëîæíåíèåì ïîñëå ðàäèàöèîííîãî ëå÷åíèÿ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé òàçîâûõ îðãàíîâ (ðàê øåéêè ìàòêè, ïðîñòàòû è òàê äàëåå). ßâëÿåòñÿ ðàñïðîñòðàíåííîé ïàòîëîãèåé, êîòîðóþ îáû÷íî äèàãíîñòèðóþò è ëå÷àò äîñòàòî÷íî ïîçäíî. Èìååò êàê ìåñòíûå, òàê è îáùèå ïðîÿâëåíèÿ. Òåðàïèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ â îñíîâíîì êîíñåðâàòèâíûå ìåòîäû, íî èíîãäà òðåáóåòñÿ è õèðóðãè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî.

Ïðè÷èíû è îñîáåííîñòè

Ãëàâíîé ïðè÷èíîé è îñîáåííîñòüþ ðàçâèòèÿ ëó÷åâîãî ïðîêòèòà ÿâëÿåòñÿ íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå èîíèçèðóþùåé ðàäèàöèè íà êëåòêè è òêàíè. Ïîâðåæäåíèå ñëèçèñòîé îáîëî÷êè âîçíèêàåò òîëüêî òîãäà, êîãäà ñóììàðíàÿ äîçà ðàäèàöèè ñîñòàâëÿåò ïÿòüäåñÿò ãðåé è áîëåå, ïðè÷åì óâåëè÷åíèå ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ïàòîëîãèè ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíî ðîñòó îáëó÷àþùåé äîçû.

Ïîäîáíîå ôèçè÷åñêîå âîçäåéñòâèå íà îðãàíû âûçûâàåò àòðîôèþ ïîâåðõíîñòíîãî ýïèòåëèÿ, èíîãäà ãëàäêîìûøå÷íîãî ñëîÿ ñòåíêè ïðÿìîé êèøêè. Ðàçâèâàåòñÿ íåñïåöèôè÷åñêîå âîñïàëåíèå, êîòîðîå ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ïåðåêëþ÷àåòñÿ íà ìåëêèå àðòåðèè îðãàíà, íàðóøàÿ òåì ñàìûì êðîâîîáðàùåíèå è òðîôèêó áëèçëåæàùèõ òêàíåé. Âîçìîæíû ïðîöåññû ñêëåðîçèðîâàíèÿ, ÷òî îïàñíî ðóáöîâûì óìåíüøåíèåì àíàëüíîãî îòâåðñòèÿ (ñòåíîçîì). Âåñü ïðîöåññ îñëîæíÿåòñÿ èçúÿçâëåíèåì è íåêðîçîì ñëèçèñòîãî ñëîÿ, ïîñëåäóþùèìè êðîâîòå÷åíèÿìè, ïðîáîäåíèåì îðãàíà, îáðàçîâàíèåì ñâèùåé.

Êëàññèôèêàöèÿ

Ïî òå÷åíèþ çàáîëåâàíèå èìååò òîëüêî õðîíè÷åñêóþ ôîðìó, â êîòîðîé ìîæíî âûäåëèòü ñòàäèè îáîñòðåíèÿ è ðåìèññèè ñ ïîëíûì íåäîëãèì áëàãîïîëó÷èåì.

 çàâèñèìîñòè îò ñðîêà âîçíèêíîâåíèÿ ïîäðàçäåëÿþò íà ðàííèé ëó÷åâîé ïðîêòèò, ïîÿâëÿþùèéñÿ â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ïîñëå îáëó÷åíèÿ, è ïîçäíèé, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ áîëåå äîëãèì ïðîöåññîì ôîðìèðîâàíèÿ áîëåçíè.

Ó÷èòûâàÿ îñîáåííîñòè ìîðôîëîãèè è êëèíè÷åñêóþ êàðòèíó, çàáîëåâàíèå äåëèòñÿ íà ñëåäóþùèå ãðóïïû:

 1. Êàòàðàëüíûé. Âêëþ÷àåò â ñåáÿ îñòðûå íà÷àëüíûå ñòàäèè âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà, ïðè êîòîðûõ ñòåíêà ïðÿìîé êèøêè îòå÷íàÿ, ãèïåðåìèðîâàííàÿ (êðàñíàÿ), áîëåçíåííàÿ.
 2. Ãíîéíûé. Áîëåå òÿæåëîå òå÷åíèå çàáîëåâàíèÿ, ïðèñîåäèíÿåòñÿ óñëîâíî-ïàòîãåííàÿ ìèêðîôëîðà îðãàíà, óñóãóáëÿþùàÿ âîñïàëèòåëüíûé ïðîöåññ.  ñòåíêå êèøêè ïîÿâëÿåòñÿ èíôèëüòðàò, à â ïðîñâåòå – ãíîéíûå ìàññû.
 3. Ôèáðîçíûé. Ýïèòåëèé â ìåñòàõ õðîíè÷åñêîãî âîñïàëåíèÿ çàìåùàåòñÿ ñîåäèíèòåëüíîé òêàíüþ. Îðãàí ñòàíîâèòñÿ áîëåå ïëîòíûì, à ïðîñâåò ïðÿìîé êèøêè óìåíüøàåòñÿ â äèàìåòðå.
 4. Ãåìîððàãè÷åñêèé. Ñòåíêà ïðÿìîé êèøêè ïîêðûâàåòñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè ìåëêèìè êðîâîèçëèÿíèÿìè.
 5. Ýðîçèâíûé èëè ÿçâåííûé ïðîêòèò. Ïîÿâëÿþòñÿ êðîâÿíèñòûå âûäåëåíèÿ è ïîñòîÿííûå áîëåâûå ïîçûâû, âèäíû äåôåêòû îðãàííîé ñòåíêè. Ñëèçèñòàÿ îáîëî÷êà ðàçðóøàåòñÿ äî ïîäñëèçèñòîãî èëè äàæå ìûøå÷íîãî ñëîÿ.
 6. Íåêðîòè÷åñêèé.  ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì ïèòàíèÿ îðãàíà êëåòêè ïîãèáàþò, îáðàçóåòñÿ íåêðîç. Ïðÿìàÿ êèøêà ñòàíîâèòñÿ áóðî-÷åðíîãî öâåòà.

Ñèìïòîìû ëó÷åâîãî ïðîêòèòà

×òî êàñàåòñÿ ìåñòíûõ ñèìïòîìîâ, òî äëÿ ëó÷åâîãî ïðîêòèòà õàðàêòåðíû áîëåçíåííûå ïîçûâû ê äåôåêàöèè è áîëü ïðè íàïðÿæåíèè áðþøíîãî ïðåññà. Èíäèâèäóàëüíî âìåñòî áîëåçíåííîãî ñèíäðîìà ìîæåò áåñïîêîèòü äèñêîìôîðò èëè çóä â ïîðàæåííîì ìåñòå. Ñîïðîâîæäàåòñÿ ïàòîëîãèÿ ñëèçèñòûìè âûäåëåíèÿìè, êîòîðûå ñî âðåìåíåì ìîãóò ïåðåéòè â êðîâÿíèñòûå, ÷òî ãîâîðèò îá óõóäøåíèè ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòà.

Ê îáùèì ñèìïòîìàì ìîæíî îòíåñòè óâåëè÷åíèå òåìïåðàòóðû, îñîáî ðåçêîå ïðè ãíîéíîì èëè íåêðîòè÷åñêîì ëó÷åâîì ïðîêòèòå, îáùóþ ñëàáîñòü, íåäîìîãàíèå. Ïðè ñèëüíîì êðîâîòå÷åíèè èç ÿçâû ïðÿìîé êèøêè ìîæåò óïàñòü àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå, ÷òî îïàñíî ðàçâèòèåì ãèïîâîëåìè÷åñêîãî øîêà.

Ïîçäíÿÿ ôîðìà çàáîëåâàíèÿ ïåðâûå ïÿòü èëè äåñÿòü ëåò ìîæåò âîîáùå íå äàâàòü êëèíè÷åñêóþ êàðòèíó. Âîçìîæåí æèäêèé ñòóë èëè çàòðóäíåíèå àêòà äåôåêàöèè.  êàëå ïîÿâëÿåòñÿ ñëèçü.

Äèàãíîñòèêà

 ïîñòàíîâêå äèàãíîçà ó÷èòûâàþòñÿ æàëîáû áîëüíîãî, äàííûå îáúåêòèâíîãî îñìîòðà, à òàêæå ðåçóëüòàòû ëàáîðàòîðíûõ è èíñòðóìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé.

Âðà÷-ïðîêòîëîã îáÿçàí ïðîâåñòè ïàëüöåâîå ðåêòàëüíîå èññëåäîâàíèå ïðÿìîé êèøêè, îïðåäåëèòü ñîñòîÿíèå ñòåíêè, ïîñìîòðåòü íàëè÷èå ñëèçè èëè êðîâè íà ïàëüöå.

 îáùåì àíàëèçå êðîâè óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî ëåéêîöèòîâ ñ ïðåîáëàäàíèåì ïàëî÷êîÿäåðíûõ ôîðì (ñäâèã ëåéêîöèòàðíîé ôîðìóëû âëåâî), óâåëè÷åíèå ñêîðîñòè îñåäàíèÿ ýðèòðîöèòîâ (ÑÎÝ).  áèîõèìè÷åñêîì àíàëèçå êðîâè èçìåíåíèé ïðàêòè÷åñêè íå áóäåò, êðîìå êàê óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà Ñ-ðåàêòèâíîãî áåëêà. Âñå ïåðå÷èñëåííîå õàðàêòåðèçóåò ðàçâèòèå âîñïàëåíèÿ.

Èç èíñòðóìåíòàëüíûõ ìåòîäîâ âàæíà ýíäîñêîïèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ âèçóàëüíî îñìîòðåòü ñëèçèñòóþ îáîëî÷êó ñòåíêè ïðÿìîé êèøêè íà íàëè÷èå ÿçâ èëè ýðîçèé, ãíîéíîãî èíôèëüòðàòà, îöåíèòü öâåò è óâëàæíåííîñòü òêàíè.

Ïðè ïîäîçðåíèè íà ïðèñîåäèíåíèå èíôåêöèè íåîáõîäèìî âçÿòü ìàçîê íà îïðåäåëåíèå ìèêðîîðãàíèçìà è åãî ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê àíòèáèîòèêàì.

Îáÿçàòåëüíî ïðîâîäèòñÿ áèîïñèÿ, äëÿ ìèêðîñêîïè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ñîñòîÿíèÿ êëåòîê è òêàíåé, à òàêæå ñ öåëüþ èñêëþ÷èòü èëè ïîäòâåðäèòü ðàçâèòèå è ðîñò íîâîîáðàçîâàíèé íà ôîíå õðîíè÷åñêîãî ïðîöåññà.

Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà ëó÷åâîãî ïðîêòèòà

Ëå÷åíèå ïîäðàçóìåâàåò ïîñòîÿííóþ ïîääåðæêó èììóíèòåòà, ïðèåì âèòàìèíîâ è ìèêðîýëåìåíòîâ, ñèìïòîìàòè÷åñêóþ òåðàïèþ. Ïðè ïðèñîåäèíåíèè ïàòîãåííîé ìèêðîôëîðû ðàöèîíàëüíî íàçíà÷àòü àíòèáàêòåðèàëüíóþ òåðàïèþ, à èìåííî ïðåïàðàòû øèðîêîãî ñïåêòðà äåéñòâèÿ. Äëÿ óìåíüøåíèÿ âîñïàëåíèÿ è áîëè è óñêîðåíèÿ íàñòóïëåíèÿ ðåìèññèè ìîæíî íàçíà÷àòü ñòåðîèäíûå è íåñòåðîèäíûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ïðåïàðàòû â ñî÷åòàíèè ñ îáåçáîëèâàþùèìè ìåäèêàìåíòàìè.

Ïðîôèëàêòèêà ëó÷åâîãî ïðîêòèòà çàêëþ÷àåòñÿ â ïîñòîÿííîì êîíòðîëå ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòà, ïðîõîäÿùåãî êóðñ ðàäèàöèîííîé òåðàïèè. Ïðè ïåðâûõ æå ñèìïòîìàõ ñëåäóåò íåìåäëåííî îáðàùàòüñÿ ê äîêòîðó, êîòîðûé îáÿçàí âûïèñàòü íàïðàâëåíèÿ íà äèàãíîñòèêó è ðåêîìåíäîâàòü îïðåäåëåííûé ñïèñîê ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ.

Õèðóðãè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî íåîáõîäèìî òîëüêî ïðè íåêðîòè÷åñêîé è ãíîéíîé ôîðìå ïàòîëîãèè ñ öåëüþ âñêðûòèÿ àáñöåññà èëè ðàäèêàëüíîì óäàëåíèè ïîðàæåííîãî ó÷àñòêà êèøå÷íèêà.

Ïðîãíîç è îñëîæíåíèÿ

Ïðîãíîç áëàãîïðèÿòíûé ïðè áûñòðî ïîñòàâëåííîì äèàãíîçå.  êà÷åñòâå îñëîæíåíèé ìîãóò âûñòóïàòü êðîâîòå÷åíèÿ, ñâèùè, íåêðîç ïðÿìîé êèøêè.

Ñîêîëîâà Àíãåëèíà Åâãåíüåâíà

טיפול תרופתי בקרינה פרוקטיטיס

כיום, הטיפול במחלות מסוג קרינה של פי הטבעת הוא משימה קשה מאוד. יתרון, על מנת לחסל את הסימפטומים ואת אי הנוחות במהלך שלאחר הקרנה proctitis, המטופל ייקבע סדרה של אמצעים המורכב:

 • משטר טיפולי.
 • אמצעי הגיינה.
 • תרופות לתרופות.

כל ההליכים יכולים להתבצע בבית, עם זאת, אם הקרינה proctitis הוא חמור, אז הטיפול בבית החולים הוא פתרון סביר.

בתחילה, כדי להיפטר בהצלחה של הסימפטומים של קרינה לאחר קרינה, החולה חייב לקיים את הדיאטה הנכונה, עם הרחקה מלאה של כל מזון מתובל, מלוח, חמוץ וירקות, כמו גם אלכוהול, מיצים ממתקים שונים. לא פחות חשוב הוא שמירה על משטר שתייה. מומלץ להשתמש כאשר סוג קרינה של מרקים דלה שומן המחלה, בשר מחית ומוצרי חלב.

טיפול אנטיבקטריאלי לקרינה פרוקטיטיס מתבצע רק לאחר שנקבע אינדיקטור לרגישות של המצב הפתוגני של מיקרופלורת המעיים לאנטיביוטיקה. לשם כך, בדיקה של זריעת השרפרף נקבע.משך ניהול ומינון של תרופות צריך להיקבע רק על ידי מומחה.

תחת אמצעים היגייני להבין את ניסוח של חוקנים, הפתרון אשר מורכב של תמצית קמומיל או פתרון קולגן. לאחר הסרת הסימפטומים של דלקת חריפה ודימום במהלך הקרינה proctitis, השימוש באמבטיה בישיבה עם פתרון מנגן, מקלחת חמה באזור המפשעה ושמן microclysmic מותר.

שטיפות מעיים מותרים גם על ידי הוספת פתרון של מים מינרליים כסף או אלקליין. סוג זה של פרוצדורה מסייעת להפעלת תנועתיות מעיים ולהסיר עודף רירי ועליון מקירות חלל החלחולת. ראוי לזכור כי השימוש בשיטות לא קונבנציונאלי אפשרי רק לאחר התייעצות עם הרופא ועם הפוגה יציבה של קרינה proctitis.

ניתוח עבור קרינה פרוקטיס אפשרי רק כאשר הסיבוכים החלו להופיע, כלומר, היווצרות של התכווצויות מעיים cicatricial החלה.

טיפול לאחר קרינה פרוקטיטיס תרופות עממיות

כיום, בנוסף לתרופות, תרופות עממיות יעילות מאוד. עם זאת, לפני שתתחיל לקבל אותם, כדאי לעבור התייעצות עם מומחה.המתכונים העממיים העיקריים:

 1. תלתן. כדי להקל על הכאב במהלך הקרנה פרוקטיטיס, להפחית גידולים, לשחזר את נוסחת הדם להפסיק דימום, צמח זה יתאים לך בדיוק. תלתן מתוק הוא נלקח בצורה של נוזל חם בפנים. כדי לעשות זאת, כף אחת של עשב הוא שפך 500 מ"ל של מים מבושלים והשאיר כדי להחדיר במשך חצי שעה. צריך לשתות במקום תה לאורך כל היום.
 2. אשחר הים לאחר הטיפול של גידולים ממאירים, מומלץ לקחת את כל חלקי הצמח. פירות ים אשחר ושמן משמש בתהליך הבישול. בנוסף, השמן עשוי להיות מוחל על שטח השטח הפגוע של פי הטבעת, כמו גם בצורה של microclysters.

יחד עם זאת, אנחנו לא צריכים לשכוח כי השימוש של עשבי תיבול במהלך הקרינה proctitis לא צריך לבטל את השימוש של תרופות. בכל מקרה, אם הכאב החריף התחיל להופיע, אל תשאיר את הנסיעה למומחה מאוחר יותר. אם אתה מציית למצב של הליכים בזמן וביצוע כל ההמלצות של רופאים, דלקת הקרנה ניתן לרפא במהירות וללא תוצאות.

תמונה קלינית

הסימפטומים המופיעים ברקטיטיס, תלויים בחומרת התהליך ובחומרת השינויים הדלקתיים.

אקוטי proctitis בדרך כלל מתחיל פתאום באלימות, המתבטא במקרים טיפוסיים על ידי הסימפטומים הבאים:

 • שריפה חמורה בפי הטבעת;
 • דחף שווא להפריש בהעדר שרפרף;
 • כאבים ותחושה של כבדות בבטן התחתונה;
 • חום;
 • גילויים של שכרות: כאבי ראש, חולשה כללית, תחושות לא נעימות בשרירים.

במקרה של המעבר של המחלה כדי פרוקטיטיס כרונית, אשר מתרחשת לעתים קרובות למדי, הסימפטומים של המחלה הם פחות בולט. לעתים קרובות יש עצירות, ככלל, אי נוחות קלה בתעלה אנאלי. עם החמרה של הפתולוגיה, גירוד, בוכה באזור perianal הם נצפו, ועם התקדמות הסימפטומים כגון פריקה רירית או אפילו מבושל, תחושה של מלאות של פי הטבעת, חומרת מוגברת של כאב. עצירות מלווה בכאבים בעלי אופי ספסטי. נפיחות העור הפריאנאלי יכולה להתפתח.

יש לציין בנפרד קרינה פרוקטיטיס המתרחשת לאחר קורס של הקרנות של גידולים ממאירים.במקרה זה, תסמינים עשויים להתפתח בתוך כמה חודשים לאחר תחילת הטיפול, מוצגת דחף שווא לעשות את צורך, פריקת דמי מפי הטבעת, תחושת הכובד ולחץ בה.

על פי חומרת השינויים הפתולוגיים של רירית רקטלים דלקתית, פרוקטיטיס היא:

 • catarrhal;
 • חמקמק;
 • מְגוּרָה;
 • פוליפוצי.

עבור proctitis catarrhal על רירית hyperemia טיול rektoskopicheskom המאפיין ניתן להבחין בנקודות של שטפי דם. proctitis מכרסמת המאופיינת על ידי הופעת שחיקות כיבים, המכסה את פני השטח הפנימי של תעלת פי הטבעת. אם צורה מוגלתית על לוחית מוגלתית רירים ציינה את המראה, ומראה של גידולים פוליפואידית proctitis מניפסט, בולט לתוך לומן.

גורמים אטיולוגיים

גורמי מחלות יכולים להיות גורמי אטיולוגיים שונים שכנגדה להבחין בצורות הללו של proctitis:

 • אִימוֹנִי;
 • קפואה;
 • זיהומיות;
 • קרינה;
 • טפילי;
 • לאחר הניתוח;
 • פוסט טראומטית.

proctitis העיכול מתפתח, בדרך כלל עם חיבה לאוכל חריף, תבלינים, שימוש לרעה באלכוהול.אטיולוגיה מוגברת של המחלה נצפתה בחולים הסובלים מעצירות, כאשר, על רקע קיפאון ורידי במקרים כאלה באזור פי הטבעת, מתרחשת הטראומה המתרחשת. לעתים קרובות, פרוקטיטיס מתפתח במקרה של זיהום פנימי חריף של אטיולוגיה ויראלית או חיידקית, מחלות מין, כמו גם כתוצאה של dysbacteriosis לפתח בטיפול זיהומים אנטיביוטי.

קרינה פרוקטיטיס היא, כאמור, תוצאה של רדיותרפיה לאברי האגן. טפיליות פרוקטיטיס נגרמת על ידי בלנטידיה, amoebas דיזנטריים, trichomonads וטפילים אחרים. לאחר טיפול כירורגי של מחלות של פי הטבעת או paraproctitis, התפתחות של דלקת פרקים הוא גם לא יוצא מן הכלל נדיר. בנוסף, היפותרמיה, מחלות של איברים סמוכים, סדקים אנאליים וטחורים תורמים להתפתחות המחלה.

כמו כן, דלקת השן יכולה לנבוע משינויים דלקתיים במעי הגס שנצפתה במחלת קרוהן ובקולטיטיס כיבית, הפרעות של הפרשת קיבה, דלקת שלפוחית ​​השתן והלבלב. זה יכול להיות הגורמים למחלה חוקנים המכילים חומרים ריריים מרגיז, כגון פתרון hypertonic ופתרונות של יוד, חומצה קרבולית, אשלגן כלורי.לתרום את דלקת של פי הטבעת להיכנס לומן שלה של גוף זר, סקס אנאלי.

אבחון

תסמינים של המחלה ב proctitis ברוב המקרים הם ספציפיים למדי, אבל רק הסימפטומים אינם סיבה מספקת כדי לאשר את האבחנה. עבור מומחה אבחון ההפרש יכול לבצע בדיקה דיגיטלית רקטלית, כמו גם למנות rectoscopy, ניתוח כללי ותרבות של צואה בדיקה ציטולוגית, ביופסיה של פי הטבעת.

טקטיקות הטיפול

החולה בתקופה החריפה מומלץ לישון במיטה. במשך כל תקופת הטיפול, הוא חייב לבטל לחלוטין את רירית הממברנות הריריות של מזון, אלכוהול ועישון. סיבים הדרושים מומלץ לקבל, באמצעות תפוחים אפויים, אשר לא לגרום לנפיחות ושיפור של פריסטלסיס. יש לנקוט גם צעדים כדי לנרמל את הצואה, ואם קיים, לחסל את הזיהום ולמנוע גירוי של רירית הממברנה.

אם, בעזרת שיטות שמרניות, זה לא היה אפשרי לעצור את הסימפטומים ואת הצלקת הצרה של פי הטבעת מתפתח, יש צורך לנקוט התערבות כירורגית.

עם זאת, זה קורה לעתים רחוקות מאוד בדרך כלל עם בקשה מאוחרת מאוד לעזרה ממומחה ואת אי ציות להוראות שלו.

סיווג סיבות

נהוג לבודד את הגורמים שיכולים להוביל את תהליך דלקת פי הטבעת בשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה מורכבת מגורמים מזיקים מקומיים המשפיעים ישירות על הממברנה הרירית של האיבר. הקבוצה השנייה מורכבת מגורמים בעלי אופי כללי, המשפיעים לא רק על החלקים הסופיים של המעי, אלא גם על האורגניזם כולו.

גורמים מזיקים מקומיים

סיבות נפוצות

מבוא דרך פי הטבעת (רקטלית) irritants:

 • תמיסות על חרדל, קפסיקום;

 • טרפנטין מטוהרים, אלכוהול;

 • כל שמנים אתריים (מנטה, ציפורן, אקליפטוס).

ברוב המקרים, חומרים אלה משמשים את החולים כטיפול בשיטות מסורתיות רק מחמירים את הסימפטומים של המחלה.

מחלות זיהומיות שונות של מערכת העיכול, עם הקורס הארוך שלהם. התפתחות של proctitis אנאלי יכול להיגרם לא רק על ידי ההשפעה של מיקרואורגניזמים על רירית הממברנה, אלא גם על ידי השפעות מכניות על הקליפה בשל שלשולים.

גורמים זיהומיים נפוצים:

 • אנטרובירוסים;

 • אסתריגיוזיס;

 • סלמונלוזיס;

 • דיזנטריה.

טראומה מכנית עקב עיסוי עצמי של הערמונית, פי הטבעת או טבעת אנאלי.

מחלות אוטואימוניות שמשפיעות על המעיים. לרוב זה:

 • עמילואידוזיס;

 • מחלת קרוהן;

 • מחלתו של וויפל;

 • קוליטיס כיבית.

טכניקה שגויה של ביצוע עיסוי של בלוטת הערמונית.

מחלות טפיליות:

 • Chagas המחלה (יכול להיחשב סיבה אם המטופל נסע למדינות טרופיות בעבר הקרוב);

 • אנטרוביוזה;

 • אסקריזיס;

 • giardiasis;

 • אמביאס.

הכנסת כל גופים זרים לתוך פי הטבעת. פרוקטיטיס עשויה להתפתח לאחר טיפול עם חוקנים או נרות רקטלים.

זיהומים המועברים במגע מיני יכולים גם לגרום לדלקת של רירית רקטלית:

 • זיבה;

 • עגבת

מעבר של זיהום מרקמות שכנות (הנרתיק והרחם אצל נשים, שלפוחית ​​השתן אצל גברים, רקמת שומן פרי-רקטלית).

כל הפרה של העצבנות והתנועה של המעי הגס. יכול להתפתח הן באופן עצמאי והן לאחר ניתוח. הגורם העיקרי המזיק הוא עצירות כרונית. ההפרות הנפוצות ביותר הן:

 • סיבוך של vagotomy גזע (לאחר טיפול כירורגי של כיב פפטי);

 • dyskinesia המעי הגס;

 • תסמונת המעי הרגיז.

גידול של פי הטבעת או הרקמות הסובבות אותה.

מחלת הקרינה (צורת המעי) מתפתחת לאחר קבלת קרינה בתוך 10 גריי.

פרוקטיטיס עשויה להופיע לאחר נטילת אמבטיות ראדון או הקרנות.

 

ראוי לציין כי הגורמים השכיחים ברוב המקרים להוביל להתפתחות של צורה כרונית של פרוקטיטיס. ב 83% מהמקרים, את טופס חריף מתפתח על רקע ההשפעה של גורם מזיק של פעולה מקומית (למעט זיהומים במערכת העיכול).

 

תסמינים של דלקת רקמתית חריפה

ברוב המקרים, מופיעים סימנים של דלקת פרקיטיס חריפה באופן מיידי או בתוך מספר שעות מרגע החשיפה לגורם הפגיעה. חריגים הם גידולים. המטופל סובל משני תסמינים עיקריים:

 • כאב – בעוצמה נמוכה ובינונית, בעלת אופי משיכה, אשר יכול להתגבר בזמן של ציווי. לעיתים קרובות, החולה אינו יכול לציין את המיקום המדויק של תסמונת הכאב, שכן הכאב עלול להתפשט לגב התחתון או לבטן התחתונה.אבל עם סקר פעיל, מתברר כי המיקום המדויק של הכאב הוא האזור של פי הטבעת או את העצה. אי נוחות נמשכת לאורך כל היום ולהתחיל להטריד את המטופל, להוביל אותו למצב של עצבנות מוגברת. מעט להקל על הכאב ניתן לשלב באמצעות מקבלים ( "Spazmalgon" "Baralgin") או אנטי ( "nimesulide" "איבופרופן", "Ketorolac") ההכנות;

 • הפרה של תהליך של ציווי – החולה מודאג טנסמוס. השרפרף הופך רווי ריר, כי תנועות המעיים הופכים תכופים מאוד. רק ריר עם כמויות קטנות של דם יכול להיות מופרש. עצירות יכולה להופיע גם כתוצאה של בלוק פסיכולוגי (החולה הוא מפחד ללכת לשירותים, משום עשיית צרכים מעורר כאב חמור יותר).

 

תמונה סימפטומטית של proctitis חמורים עלול להיות בתוספת אי נוחות באזור הבטן (dysmotility), להגדיל בחום הגוף כדי subfebrile אינדיקטורים, ירידה בתיאבון.

 

תסמינים של דלקת פרקים כרונית

בנוכחות צורה זו של המחלה, תקופות של החמרה תמיד לסירוגין עם תקופות של הפוגה.הקריטריון העיקרי לביצוע אבחנה הוא משך המחלה במשך יותר משישה חודשים.

התמונה הקלינית של הפתולוגיה מחוץ לתקופה של החמרה היא ברוב המקרים מוגבל לתחושה תקופתית של אי נוחות באזור רקטלי. מאז הגורם להתפתחות של פרוקטיס כרונית היא לרוב נוכחות של פתולוגיה אחרת, הסימפטומים משקפים בעיקר את המחלה שגרמה לבעיה.

התמונה הקלינית והטיפול בפרוקטיטיס בתקופה של החמרה של המחלה אינה שונה מן הצורה החריפה של הפתולוגיה.

 

תסמינים של קרינה פרוקטיטיס

קרינה פרוקטית היא צורה של הצורה הכרונית של המחלה, אבל כמה רופאים מסווגים אותה כמין נפרד. ההבדל העיקרי הוא תסמונת הכאב המובהקת ("מכאיבה"), המלווה תמיד את המטופל. למרבה הצער, עד כה, לא תרופה יעילה פותחה עבור ההרדמה של proctitis קרינה, ולכן, זה מאוד קשה לחסל סימפטום כזה.

בנוסף לביטויים מקומיים, קרינה פרוקטיטיס מאופיינת בנוכחות סימפטומים שכיחים:

 • הדיכוי החיסוני, המגביר את הסיכון למחלות בדרכי הנשימה והמעיים;

 • חוסר או אובדן משמעותי של תיאבון;

 • ירידה במשקל.

התמונה הקלינית של הפתולוגיה אינה מוגבלת לכך, שכן לחולי קרינה יש השפעה משמעותית על איברים אחרים.

 

אבחון

על מנת לאבחן כראוי proctitis, אתה צריך לעבור בדיקה מקיפה. ההליכים צריכים להיות מופעלים עם בדיקה שגרתית של אזור perinatal ו אנאלי.

 

מה ניתן להתקין על ידי בדיקה

בנוכחות דלקת פרקים חריפה או בזמן החרפת הצורה הכרונית של הפתולוגיה, שינויים אלה קיימים:

 • קיר התעלה האנאלית צבוע בצבע אדום רווי. במקרים מסוימים, סדקים נקבעים חזותית, בעין בלתי מזוינת;

 • ייתכנו פתחים נוקבים. הם בליטות קטנות של העור כי הם כואבים על מישוש לייצר דם או מוגלה;

 • אדמומיות העור באזור הפרינטאלי (סביב פי הטבעת).

השתמטות נזק פי הטבעת מאפשר לחשוד בנוכחות של דלקת חריפה. עם proctitis ממושך בחולים מבוגרים, גושים טחורים נצפים לעתים קרובות, אשר יש צבע כהה. על בדיקה, הם עשויים להיות ממוקמים בתוך פי הטבעת או לבלוט מחלל האיבר.

 

טכניקת פיקוח

המטופל לוקח את המיקום מרפק הברך עבור גישה ויזואלית אופטימלית. כדי לבצע בדיקה של החלקים הסופיים של המעי ואת הטבעת אנאלי עצמו, המטופל צריך להירגע ככל האפשר. על מנת לבצע ויזואליזציה יסודית יותר, הרופא יכול להשתמש anoscope (מכשיר מיוחד לבדיקה proctologic).

 

ביצוע מחקר אצבע

זהו אחד השיטות האבחון העתיק ביותר שאינו דורש כלים מיוחדים. בשיטה זו, הרופא יכול לא רק לחשוד בנוכחות של רקמת רקטלית, אלא גם לזהות את הסיבה הסבירה של המחלה (פגיעה מכנית, אובייקט זר, גידול).

הכנה למטופל אינה נדרשת. המיקום האופטימלי הוא תנוחת מרפק הברך. אם המטופל אינו מסוגל לקבל את העמדה הזאת מכל סיבה שהיא, מומלץ לשכב על צדו השמאלי ולהוביל את רגליו אל הבטן.

במהלך הבדיקה, הרופא מעריך:

 • אופי פריקה (עבור שאריות על הכפפה);

 • נוכחות של תצורות בתוך הקיר רקטלי (מורסות, מעברים מטורפים, גידולים);

 • את מצב קירות החלחולת ואת שלמותה.

לפני ביצוע ההליך, הרופא משמן את הכפפה עם שמן וזלין, כך מחקר כזה הוא כאבים עבור המטופל.

 

השיטה שיטת

האפשרות הטובה ביותר לאבחון של רקמת רקטלית היא בדיקה אינסטרומנטלית. האבחנה של פרוקטיטיס לא יכולה להתקיים ללא בדיקה על ידי פרוקטולוג. עד כה, השתמש בשיטות הבאות:

 • אנוסקופיה מבוצעת באמצעות מראה רקטל (proctologic), משומן עם שמן וזלין. הוא מוכנס לתוך פי הטבעת ומרחיב אותה במקצת. זה מאפשר לך לקבל סקירה טובה יותר מאשר סוגים אחרים של בדיקה. טכניקה זו גם אינה דורשת נהלים הכנה מיוחדת מן המטופל. בוצע באותו מקום כמו מניפולציות הקודם;

 

 • סיגמואידוסקופיה – שיטה אנדוסקופית, שבמהלכם לבצע בדיקה מפורטת (עד 30 ס"מ) של קירות פי הטבעת. פעולה זו מתבצעת באמצעות סיגמואידוסקופ – צינור גמיש המצויד במצלמה ומקור אור שהוכנס דרך פי הטבעת ומאפשר לך לנתח את הממברנה הרירית ולקבוע את צורת הפתולוגיה:

  • catarrhal proctitis – מתרחשת לרוב בשל הפעולה על הממברנה הרירית של פי הטבעת. מאפיין אופייני הוא דפוס דם מוגבר ונפיחות בולטת;

  • דלקת פרקיטיס שופעת – נוכחות מוגלה בחלל הרקמות וחדירת ליקוציט של הקיר מעידה על נוכחותה של צורה זו של פתולוגיה. מתפתח על רקע חשיפה למיקרואורגניזמים;

  • פרוסטיטיס חמקמק – צורה זו מאופיינת על ידי דילול שכבת פני השטח של פי הטבעת ולעתים קרובות מתפתח עם מהלך ארוך של התהליך;

  • דלקת פרקיטיס כיבית מאופיינת על ידי היווצרות של שחיקות עמוקות המשפיעות על השכבה השרירית של האיבר. אחד הסימנים לנוכחות של קוליטיס כיבית;

  • צורות מעורבות – מתרחשות עקב שילוב של מספר גורמים פתוגניים.

הצורה מאפשרת לך לקבוע בצורה מדויקת יותר את הגורם של פרוקטיטיס, אך אין השפעה משמעותית על מבחר שיטות הטיפול.

 

כיצד להתכונן ל sigmoidoscopy

יש צורך לבצע ניקוי מלא של פי הטבעת מהשרפרף, על מנת למנוע חסימות במהלך הבדיקה. ההכנה כוללת את השלבים הבאים:

 • 3 ימים לפני המחקר, מומלץ לעקוב אחר דיאטה שאינה כוללת מזון עשיר בסיבים (שעורה, גריסים תירס, לחם שיפון, פירות, פירות יער, ירקות);

 • בערב לפני הסיגמואידוסקופיה החולה יכול לאכול ארוחת ערב קלה;

 • לאחר 50 דקות, החולה נתון חוקנים עם תדירות של פעם לשעה, עד שטיפה נקייה מופיע;

 • סיגמואידוסקופיה מבוצעת על קיבה ריקה, ולכן החולה צריך להיות נטוש לארוחת בוקר;

 • בבוקר לשים חוקנים חוזרים לפני הופעתו של תוצאה נטו;

 • לפני הבדיקה, סריקה אצבע מתבצעת על מנת להכין את פי הטבעת לפני האנדוסקופ מוכנס.

 

ביופסיה

מונח זה מתאר את התהליך של לקיחת רקמה מן הקיר רקטלית לבדיקה נוספת תחת מיקרוסקופ. ביופסיה היא חלק rectoromanoscopy והוא מבוצע באמצעות מלקחיים אנדוסקופי. הרדמה מקומית לא צוין עבור הליך זה, ולכן החולה עלול לחוות אי נוחות. עם זאת, ביופסיה היא הליך חשוב ביותר, אשר מאפשר להוציא את נוכחותו של תהליך ממאיר בגוף.

כשיטה נוספת, ניתן להשתמש בבדיקות אבחון מעבדה (ניתוח כללי של צואה, שתן, דם).אבל שיטות כאלה יכול להיות אינפורמטיבי רק במקרה של דלקת פרקים כרונית, כהגדרתה של המחלה הבסיסית.

 

טיפול

טקטיקות של טיפול פתולוגיה שונה משמעותית בהתאם לסוג הפרוקטיטיס, ולכן, אבחנה איכותית היא הצעד הראשון להיפטר הפתולוגיה. רק רופא מוסמך (פרוקטולוג) יכול לעשות אבחנה כזו ולרשום את הטיפול הנכון.

 

טיפול בדלקת פרקים חריפה

בטיפול בפאתולוגיה זו, חשוב לשלב טיפול לא תרופתי בשימוש בתרופות. טיפול ללא תרופה הוא להגביל מאמץ פיזי לישון במיטה. זה רצוי עבור המטופל ללכת על דיאטה חוסך ולשמור אותו עד היעלמות מוחלטת של כל הביטויים של פרוקטיטיס. דיאטה מבוססת על חריג:

 • מוצרים שיכולים לגרום dysmotelility ועצירות (פסטה, מנות קמח, רימון);

 • מזיגים כימית (מטוגן, מריר, מלוח, חמוץ);

 • משקאות מגרה מכנית ומנות (מזון קר מדי או חם, הטמפרטורה האופטימלית של מנות צריך להיות 15-20 מעלות).

גורם חשוב הוא שמירה על ארוחות סדירות ושבריריות. אין צורך לבצע הפסקות ארוכות בין הארוחות, שכן זה עלול לגרום לשבירת המעבר של גוש המזון דרך המעיים. הפסקה ארוכה יותר מ 6 שעות.

בנוסף לתזונה, טיפול לא תרופתי כולל יישום של תהליכים אנטי דלקתיים מקומיים, למשל:

 • אמבטיות עם permanganate אשלגן – נלקח בתנוחת ישיבה לא יותר מארבע פעמים ביום;

 • יישום ידני או חוקנים של שמן זית ושמן אשחר, לשימון קיר המעיים;

 • כמו שיפור במצב הכללי של הגוף, תרופות הרגעה אור ניתן להשתמש – עירוי אורייקולום ו ולריאן. קבלה של עירוי כזה יכול להתבצע עד 4 פעמים ביום, המסה של 30-40 טיפות של התרופה חצי כוס מים.

 

טיפול תרופתי של המחלה תלוי בסיבה להתפתחות של דלקת פרקים חריפה. בין משטרי הטיפול הנפוצים ביותר:

עם כניסתה של חומרים מגרים לתוך המעי או לאחר קבלת פגיעה מכנית (קטן)

קבוצות תרופות

הפעולה שלהם

הליך הקבלה

תרופות אנטי דלקתיות לא הורמונליות:

 • "קטורול";

 • "Nimesulide";

 • איבופרופן.

לחלופין – סמים של הפעולה המשולבת:

 • "Baralgin";

 • "Spazmalgon".

 • להפחית כאב;

 • לנרמל את מצבו של הממברנה הרירית;

 • יש השפעה מרגיעה על הקירות של פי הטבעת, אשר מסייע להפחית את הרגשות של אי נוחות.

טבליות בעל פה או בצורה של זריקות לא יותר מ 4 פעמים ביום.

עם שימוש ממושך בסמים (יותר משבוע) יש להשתמש בשילוב עם מעכבי משאבת פרוטון. הוא מגן מפני התפתחות של כיב פפטי.

הכנות: Rabeprazol, OMEZ, Omeprazole.

מקומי glucocorticosteroids:

 • Doloprokt;

 • "Ultraprokt";

 • "הקלה אולטרית".

 • הם לדכא דלקת וכמעט לחלוטין להקל על הסימפטומים של דלקת חריפה חריפה;

 • להפחית את הכאב ולמנוע אי נוחות במעיים הדיסטליים.

רק בצורה של משחות או re

Like this post? Please share to your friends:
כתיבת תגובה

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: